New to this website ?    Please Register here

LOGIN ID

PASSWORD

Captcha code:
Can't read the image? click here to refresh.

Forgot your Password?
We will mail it to you.
AnZr JwUdÎmm Zr{V H$s ny{V© hoVw ~rEMB©Eb JwUdÎmm à~§YZ àUm{b`m| Ho$ Cnm` H$m à`moJ H$a ahm h¡, Omo A§Vam©ï´>r` ñVa na à_m{UV H$aZo dmbo {d»`mV A{^H$aU, ~rnrŠ`yAmB©, Ûmam _mZH$m| H$s AmB©EgAmo 9001-2000 lo{U`m| Ho$ {bE à_m{UV h¢&

H$m°nm}aoQ> JwUdÎmm Am¡a `y{ZQ> ñVar` JwUdÎmm g§aMZm H§$nZr ñVa na JwUdÎmm Zr{V Am¡a CXXoí`m| Ho$ Ano{jV {Z`moOZ, {Z`§ÌU Am¡a H$m`m©Ýd`Z _| g_W© ~ZmVr h¡, {OZH$m gå~ÝY H$ånZr Ho$ {dOZ H$WZ go h¡& H$m°nm}aoQ> JwUdÎmm H$mo H$ånZr Ho$ AÜ`j Ed§ à~§Y {ZXoeH$ H$mo grYr [anmo{Qª>J Ho$ H$maU _hËd {X`m OmVm h¡&
nmaån[aH$ JwUdÎmm H$m`m] Ho$ A{V[aŠV, Bg g_` {ZåZ{b{IV H$m`m] na Ü`mZ Ho$pÝÐV h¡:
JwUdÎmm à~§YZ àUm{b`m| Am¡a g_J« JwUdÎmm à~§YZ H$m àMma H$aZm&
Am§V[aH$ Ed§ ~mhar J«mhH$m| H$s g§Vw{ï> na Ü`mZ Ho$pÝÐV H$aZo Ho$ gmW gwYma `moOZmAm| H$mo V¡`ma H$aZm, CZH$m H$m`m©Ýd`Z H$aZm Am¡a CZH$s _m°ZrQ>[a¨J H$aZm&
JwUdÎmm go g§~§{YV _hËdnyU© _wXXm| H$s Om§M H$aZm Am¡a CZna {ZdmaH$ H$ma©dmB© H$aZm&
 
~rEMB©Eb H$s Ho${b~«oeZ Am¡a narjU à`moJembmE±, à`moJembm AË`m`Z Ho$ amï´>r` Ho${b~«oeZ Am¡a narjU à`moJembm `moOZm n©`m`Z ~moS©> (EZE~rEb) Ho$ A§VJ©V A{YH¥$V h¢, {OgH$mo E{e`m àemÝV à`moJembm àË`m`Z gå_²bZ Am¡a A§Vam©ï´>r` à`moJembm àË`m`Z gå_²bZ Ho$ gmW nmañn[aH$ _mÝ`Vm àmá h¡&

~rEMB©Eb Ûmam JwUdÎmm Am¡a àm¡Úmo{JH$s na ~b {XE OmZo Ho$ n[aUm_ñdê$n, Bgo EEgE_B©, EnrAmB© Am{X O¡go A§Vam©ï´>r` {ZH$m`m| Ûmam CËnmX à_mUrH$aU VWm bm`S²>g a{OñQ>a Am°\$ {eqnJ, `y.Ho$., `r\$ H§$Q´>moba Am°\$ EŠgßbm°{gìO, ^maV, Q>r`ydr, O_©Zr Am{X O¡go A{^H$aUm| Ûmam g§`§Ì AZw_moXZm| Ho$ ê$n _| amï´>r` Am¡a A§Vam©ï´>r` _mÝ`Vm àmá h¡&

ì`mdgm{`H$ CËH¥$ï>Vm Ho$ {bE AnZr J{V{d{Y go Am¡a JwUdÎmm H$m A§Vam©ï´>r` ñVa àmá H$aZo Ho$ CXXoí` go ~rEMB©Eb Zo ì`mdgm{`H$ CËH¥$ï>Vm hoVw `yamo{n`Z JwUdÎmm à~§YZ g§ñWm (B©E\$Š`yE_) _m°S>b H$mo AnZm`m h¡& Bg _m°S>b Am¡a dm{f©H$ ñd`§-{ZYm©aU J{V{d{Y Ho$ _mÜ`_ go ~rEMB©Eb AnZo g^r àMmbZm| _| {Za§Va gwYma H$m g§ñWm{Z{H$H$aU H$a ahr h¡&
 

Am¡a gyMZmE§
JwUdÎmm Zr{V
CËnmX à_mUZ
Q>rŠ`yE_ à`mgm| H$mo _mÝ`VmE±
H¥$n`m gånH©$ H$a|